Opiekun społeczny kotów wolno żyjących

Koty bytujące na terenach miejskich, wiejskich oraz na terenach ogrodów działkowych to koty wolno żyjące, których status prawny jest unormowany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dalej: u.o.z.). Koty te stanowią naturalny element ekosystemu. Koty wolno żyjące nie są kotami bezdomnymi, lecz zwierzętami dzikimi i zgodnie z art. 21 u.o.z.  stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytuOznacza to, że koty wolno żyjące mogą bytować w miejscu, w którym żyje kocia populacja i nie mogą być przeganiane, wyłapywane i wywożone ani przesiedlane. Właścicielem wolno żyjących kotów jest Skarb Państwa, na gminie zaś spoczywa obowiązek zapewnienia wolno żyjącym kotom opieki.

Gmina Miejska Mielec wykonują swoje ustawowe obowiązki między innymi z pomocą opiekunów społecznych oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Szczególną rolę odgrywają tutaj opiekunowie społeczni kotów wolno żyjących, którzy pomagają w prawidłowej opiece nad wolno żyjącymi kotami, sprawowanej w taki sposób, aby koty oprócz zapewnienia schronienia i dokarmiania były również sterylizowane (w celu ograniczania liczebności kocich populacji) i leczone.

Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących może zostać każda pełnoletnia osoba sprawująca opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Miasta Mielec. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest nieodpłatne.

Stowarzyszenie OAZA dla Zwierząt jako organizacja prowadząca Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Pies i Kot” w Mielcu wykonuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Mielec zgodnie z zawartą umową oraz złożoną ofertą konkursową i dokumentacją konkursową (określoną zarządzeniem Prezydenta Miasta Mielca). W dokumentach tych jest określony zakres zleconych zadań. Budżet przeznaczony na ten cel obejmuje realizację WSZYSTKICH zadań, których spektrum jest bardzo szerokie (nie tylko opieka nad zwierzętami, ale także edukacja czy profilaktyka chorób zwierzęcych).

Doceniamy każdą pomoc i zaangażowanie osób prywatnych oraz organizacji w niesienie pomocy dla populacji kotów zamieszkujących naszą gminę. Należy jednak zwracać uwagę na to, aby pomoc kotom wolno żyjącym (dzikim) była niesiona przede wszystkim w ich naturalnym środowisku.

Facebook