Sterylizacja – Uchwała Rady Miasta

UCHWAŁA https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/document/629718/Uchwa%C5%82a-XXI_211_2020

Rozdział 4.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizacja albo kastracja

§ 5. 

1. W ramach umowy nr SSZ.524.2.2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Miejskiej Mielec, w tym ich dokarmianie, realizowane jest przez Stowarzyszenie OAZA dla Zwierząt Mielec przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

2. Przedmiotowa opieka obejmuje:

1) ich dokarmianie w okresie zimowym;

2) zapewnienie możliwości sterylizacji albo kastracji wolno żyjących kotów;

3) dostarczaniu budek dla wolno żyjących kotów.

3. Określa się następujące zasady wykonywania zabiegów sterylizacji albo kastracji wolno żyjących kotów:

1) zabiegi wykonywane będą przez Gabinet Weterynaryjny „Na Peronie” prowadzony przez Pana Mariusza Kanię, mający swoja siedzibę w Mielcu, ul. Głowackiego 8;

2) zabieg przeprowadza się na podstawie skierowania wydawanego przez Stowarzyszenie OAZA dla Zwierząt Mielec;

3) koty poddawane zabiegowi zostaną oznakowane w sposób widoczny poprzez wykonanie tatuażu z wycięciem w małżowinie usznej;

4) dostarczanie kotów do zabiegu sterylizacji albo kastracji odbywa się własnym staraniem i na własny koszt dostarczającego;

5) po wykonaniu zabiegu, zwierzę zostaje wypuszczone w miejscu odłowienia.

Facebook