Zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2023 rok, opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: 

1) ich dokarmianie w okresie zimowym; 

Koty będą dokarmiane głównie w miejscach ich bytowania. Karma będzie wydawana w budynku biura Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Mielcu, ul. Wolności 171,

39- 300 Mielec opiekunom społecznym na podstawie Deklaracji Opiekuna Społecznego i potwierdzonej ewidencji wydawanej karmy. 

2) zapewnienie możliwości kastracji wolno żyjących kotów; 

Gmina Miejska Mielec pokrywa koszt zaplanowanych w 2023 roku zabiegów do kwoty 11 000,- złotych brutto. Zabiegi wykonywane będą przez Przychodnię Weterynaryjną CHIRON-VET Bogna Niedziela z siedzibą w Mielcu przy ul. Mickiewicza 32. Zabieg przeprowadza się na podstawie skierowania wydawanego przez Referat Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, p. 21 w godzinach pracy urzędu. Koty poddawane zabiegowi zostaną oznakowane poprzez charakterystyczne wycięcie w prawej małżowinie usznej w formie litery „V”. Dostarczanie kotów do zabiegu kastracji odbywa się własnym staraniem i na własny koszt dostarczającego Po wykonaniu zabiegu, zwierzę zostaje wypuszczone w miejscu odłowienia.

3) dostarczanie budek dla wolno żyjących kotów. 

Facebook