Darowizny możesz odliczyć od Podatku

Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec jest organizacja pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000758868, NIP 817-219-10-42, REGON 381866336.

Numer konta  37 1240 2656 1111 0011 0237 6516

dopisek: „darowizna na cele statutowe

Darowiznę może otrzymać organizacja, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec posiada statu Organizacji Pożytku Publicznego.

Darczyńcami mogą być osoby prywatne jak i firmy płacące podatek dochodowy. Darowizna przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy. Podatnik, tj.:

  • osoby prywatne, które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu – bez względu na wysokość darowizny,
  • osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, które przekazały darowiznę, mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się według liniowej 19% stawki podatkowej, nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny.

Podatnicy korzystający z odliczenia z tytułu przekazanych darowizn mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na konto bankowe obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Przekazanie darowizny nie wymaga zawierania odrębnej umowy darowizny.

Darczyńca, odlicza przekazaną darowiznę w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, wpisując przekazaną darowiznę w stosownym załączniku PIT-O/CIT-D:

  • PIT-O – darowizny odliczają osoby fizyczne,
  • CIT-D – darowizny odliczają osoby prawne.

Facebook