“Regulamin Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot”

w Mielcu  przy ul. Targowej 11

 1. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SCHRONISKO

Do zadań schroniska należy:

1.zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się w schronisku,

2.leczenie zwierząt w przypadku, gdy rokuje ono skuteczność,

3.udzielanie pomocy zwierzętom bezdomnym (psy/koty), rannym w wypadkach ulicznych lub innych okolicznościach,

4.uśmiercanie w sposób humanitarny przez lekarza weterynarii zwierząt tylko w przypadkach, o których mowa w art. 33 ustawy o ochronie zwierząt,

5.szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom zakaźnym,

6.prowadzenie odpowiednich akcji profilaktycznych i propagandowych mających na celu zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt,

7.prowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt,

8.prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania opiekunów dla zwierząt znajdujących się w schronisku,

9.prowadzenie edukacji humanitarnej wśród młodzieży,

10.zapewnienie transportu wyłapanych zwierząt do schroniska.

2. OBOWIĄZKI PERSONELU SCHRONISKA.

1. Wszyscy pracownicy schroniska muszą charakteryzować się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt.

2. Podmiot prowadzący schronisko do obsługi zwierząt zatrudnia osoby, które są przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt.

3. PRZYJMOWANIE I PRZETRZYMYWANIE ZWIERZĄT W SCHRONISKU.

1. Do schroniska przyjęte zostanie każde zgłoszone bezdomne zwierzę pochodzące z terenu miasta Mielca.

2. Schronisko przyjmuje zgłoszenia o miejscu pobytu bezdomnych zwierząt, tylko na terenie miasta Mielca w celu wysłania pracownika, który podejmie stosowne działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia w przypadku zwierząt rannych udziela im pomocy i transportuje do schroniska.

3. Zwierzęta bezdomne są przyjmowane do schroniska przez Kierownika Schroniska lub pracownika pełniącego obowiązki kierownika zmiany.

4. Każde nowo przyjęte zwierzę zostaje wpisane do rejestru z uwidocznieniem daty przyjęcia, opisu i płci zwierzęcia, imienia i nazwiska oraz adresu osoby zgłaszającej, która stwierdza podpisem powyższy zapis. W miarę możliwości do rejestru należy wpisać bliższe dane o zwierzęciu (data znalezienia oraz inne okoliczności).

5. Każde nowo przyjęte zwierzę jest badane przez lekarza weterynarii, który decyduje o ewentualnym leczeniu lub innym postępowaniu.

6. Zwierzęta zdrowe nowo przyjęte są izolowane celem odbycia kwarantanny.

7. Zwierzęta chore, zwierzęta agresywne, suki w cieczce przetrzymywać należy w oddzielnych dostosowanych do potrzeb pomieszczeniach.

4. WARUNKI BYTOWE ZWIERZĄT PRZEBYWAJĄCYCH W SCHRONISKU.

Podmiot prowadzący schronisko zobowiązany jest do zachowania w schronisku należytych warunków higienicznych oraz odpowiedniej pielęgnacji zwierząt obejmującej między innymi:

 1. utrzymanie czystości w budynkach placówki oraz całego terenu schroniska,
 2. wietrzenie i utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach dla zwierząt,
 3. prowadzenia na bieżąco dezynfekcji w schronisku oraz w razie potrzeby dezynsekcji i deratyzacji,
 4. zapewnienie opieki weterynaryjnej,
 5. karmienie zwierząt zgodne z potrzebami danego gatunku i normami ustalonymi w porozumieniu z obsługą weterynaryjną odpowiednimi dla wieku, wielkości i stanu fizycznego.

5. WYMOGI DOKUMENTACYJNE W SCHRONISKU.

1. Podmiot prowadzący schronisko prowadzi wykaz zwierząt przebywających w schronisku. Zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie są przechowywane wg numeru rejestru psa, a w przypadku oddania psa wpisuje się do rejestru nazwisko odbierającego.

2. Niezależnie od rejestru, schronisko prowadzi oddzielną kartotekę zwierząt, na której uwidacznia się całą historię pobytu zwierzęcia w schronisku, wszystkie zabiegi, którym poddano zwierzę, jak również zastosowane leki. Dokumentacja ta jest wydawana wraz ze zwierzęciem osobie adoptującej.

3. Lekarz weterynarii ma obowiązek prowadzić książkę ambulatoryjną opartą na rejestrze, w której dokonuje wpisów dotyczących wykonywanych badań, zabiegów oraz zastosowanych leków u poszczególnych zwierząt.

6. PRZETRZYMYWANIE I WYDAWANIE ZWIERZĄT.

 Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom: :

 1. opiekę weterynaryjną w szczególności w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,
 2. pomieszczenia lub boksy dla swobodnego poruszania się zwierząt, legowisko oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia.

Zasady wydawania zwierząt:

 1. zwierzęta nie odebrane przez właścicieli lub opiekunów w ciągu 14 dni, mogą być wydane osobom pragnącym posiadać zwierzęta, dającym gwarancję otoczenia zwierzęcia właściwą opieką,
 2. pracownik schroniska, po przeprowadzonym wywiadzie z osobą wyrażającą chęć adopcji zwierzęcia może, w uzasadnionych przypadkach, ze względów na jego dobro, odmówić oddania go do adopcji,
 3. zwierzęta wydaje się ze schroniska wraz z wypisem z rejestru zawierającym informacje: opis zwierzęcia (gatunek, wiek, płeć, maść, oznakowanie), dane dotyczące kwarantanny, przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
 4. zwierzę, które jest w trakcie leczenia można wydać do adopcji w przypadku, gdy adoptujący deklaruje wolę kontynuacji leczenia,
 5. każde zwierzę może być wydane do tzw. adopcji tymczasowej za zgodą Kierownika Schroniska,
 6. zwierzęta porzucone (tzn. przebywające w schronisku ponad 14 dni), mogą być wydawane niezwłocznie – dotyczy to zwłaszcza szczeniąt i kociąt,
 7. wydawanie psa lub kota ze schroniska jest nieodpłatne,
 8. decyzję o adopcji podejmuje Kierownik Schroniska.

 Nie wydaje się zwierząt:

 1. dzieciom i młodzieży do lat 18 nie będących pod opieką rodziców lub opiekunów,
 2. chorych zwierząt, za wyjątkiem gdy osoba adoptująca nie złoży pisemnej deklaracji do kontynuacji leczenia zwierzęcia,
 3. szczennych suk lub kotnych kotek oraz szczeniąt i kociąt przed ukończeniem 7-go tygodnia życia,
 4. osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kotów koszyka lub torby),
 5. osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 6. osobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami.

7. UŚMIERCANIE ZWIERZĄT.

1.Uśmiercanie zwierząt w schronisku może mieć tylko miejsce w przypadkach i na warunkach, o których mowa w art. 33 ustawy o ochronie zwierząt i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Data i przyczyna uśmiercenia zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt. Zapis taki wymaga podpisu Kierownika Schroniska i lekarza weterynarii.

3.Uśmiercanie jest dokonywane w schronisku lub w gabinecie weterynaryjnym.

4.Uśmiercanie zwierząt nie może odbywać się w obecności innych zwierząt ani osób postronnych.

5.Przeznaczone do uśmiercenia zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie i przyjaźnie, a zabieg uśmiercenia musi być dokonany przez lekarza weterynarii.

6.Zwłoki zwierzęce muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu przekazania ich do zakładu utylizacji, z którym podmiot prowadzący schronisko zawrze odpowiednią umowę.

8. GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW.

1.Schronisko przyjmuje odwiedzających od poniedziałku do soboty od godz. 9:00 do godz.17:00.

2. Zgłaszania bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Mielca przyjmowane są pod numerami telefonu:

888 668 536 – Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Pies i Kot” czynny w dni robocze od 7:00 do 22:00

17 787 44 22 – Straż Miejska w Mielcu czynny od poniedziałku do soboty od godz. 7.00 do 22.00

986 – alarmowy Straż Miejska w Mielcu czynny od poniedziałku do soboty od godz. 7.00 do 22.00

3. Informacje telefoniczne o zwierzętach udzielają opiekunowie zwierząt w każdy dzień tygodnia (oprócz niedziel i świąt) w godzinach od godz.9:00 – do godz.17:00.

9. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających schronisko oraz zwierząt, obowiązuje zakaz:

 1. drażnienia zwierząt,
 2. dokarmiania zwierząt,
 3. zbliżania się do boksów na odległość umożliwiającą bezpośredni kontakt ze zwierzętami.
 4. osoby niepełnoletnie na terenie Schroniska mogą przebywać tylko pod opieką osób dorosłych.
 5. na terenie schroniska nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. naruszenie zasad wymienionych w  pkt 1 – 4 skutkuje pełną odpowiedzialnością cywilną osób dopuszczających się naruszenia z tytułu zdarzeń tym spowodowanych.
 7. obsługa Schroniska zapewnia odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń, w których
  przebywają zwierzęta, przed ich wydostaniem się na teren Schroniska.
 8. nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa sprawuje Kierownik Schroniska.

10. NADZÓR I KONTROLA.

        Schronisko podlega nadzorowi i kontroli przez:

 1. Prezydenta Miasta Mielca
 2. Powiatową Inspekcję Weterynaryjną.

11. POSTANOWIENIA

Regulamin podlega ogłoszeniu w widocznym, ogólnodostępnym miejscu na terenie schroniska.

Facebook