REGULAMIN WOLONTARIATU

Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt

“Pies i Kot” w Mielcu

Wolontariat jest dobrowolnym świadczeniem na rzecz schroniska, wykonywanym przez ludzi zaangażowanych w to bezinteresownie, mając na względzie dobro schroniska i przebywających tutaj zwierząt, jednak wolontariusz nie jest pracownikiem schroniska.

Praca wolontariuszy jest uzupełnieniem pracy zawodowego personelu Schroniska, którego poszczególni pracownicy pełnią rolę bezpośrednich przełożonych wolontariuszy.

Obecność wolontariusza na terenie schroniska musi  odbywać się z pełnym poszanowaniem przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, procedur schroniska, wynikających m.in. ze statutu i regulaminu schroniska oraz regulaminu wolontariatu.

Pracownicy schroniska  oraz  wolontariusze  będą działać zespołowo, dzielić się pomysłami, twórczo podchodzić do rozwiązywania problemów, dzielić się swoim doświadczeniem, wzajemnie sobie pomagać, postępować zgodnie z najlepszymi zasadami życia społecznego.

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto:

 • kocha zwierzęta,
 • chce pracować na rzecz innych,
 • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i przedłoży pisemną zgodę rodziców.

2. Wolontariusz przebywając na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Pies i Kot” w Mielcu ma obowiązek:

 • wpisywania się do „zeszytu wyjść i wejść”,
 • przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa,
 • wykonywania czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz utrzymaniem czystości – zlecanych przez kierownika schroniska lub innego uprawnionego pracownika.

3. Zlecane wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami oraz z utrzymaniem czystości na terenie obiektu polegać mogą w szczególności na:

 • wyprowadzeniu wyznaczonych psów na spacer i na stosowanej w tym czasie socjalizacji oraz zabawie,
 • spacerze, który poza przyjemnością dla psa, ma spełniać rolę poznawczą dla wolontariusza i wychowawczą dla psa,
 • socjalizacja zwierząt, polegająca na wychodzeniu na spacery, zabawie, kąpieli zwierząt, przyzwyczajaniu zwierząt do kagańców i smyczy,
 • czynności pielęgnacyjne takie jak: wyczesywanie zwierząt, czynności groomerskie, kąpiele, przycinanie pazurów, czyszczenie uszu, itp.
 • myciu misek zwierząt,
 • sprzątaniu pomieszczeń.

Powyższe czynności mogą być  wykonywane po zleceniu ich przez pracownika.

4. Zlecane wolontariuszom czynności związane z opieką nad kotami oraz utrzymaniem czystości mogą polegać na :

 • bezpośrednim kontakcie poprzez czynności porządkowe, kosmetyczno-higieniczne, karmienie (tylko za zgodą personelu) i zabawę.

5. Wolontariusze zobowiązani są do udziału w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie Oaza dla  Zwierząt Mielec na terenie schroniska oraz miasta Mielca jak również brać udział w przygotowywaniu materiałów informacyjnych.

6. Wolontariusz może  udzielać  informacji dot. zwierząt osobom zainteresowanym ich adopcją jednak informacje te  muszą być spójne z informacjami widniejącymi w kartotece zwierzęcia.

7. Wolontariusz może przebywać na terenie schroniska tylko w określonych godzinach wyznaczonych dla odwiedzających tj. w godz. 9:00 do 17:00 od poniedziałku do soboty. Wolontariusze o dłuższym stażu wolontariatu mogą przebywać na terenie schroniska w innych godzinach niż wskazane wyżej po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem schroniska.

8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy w przypadku:

 • rezygnacji,
 • niepodjęcia żadnych czynności na rzecz schroniska przez okres 1 miesiąca,
 • zachowania sprzecznego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszający porządek prawny,
 • z powodu utraty zaufania kierownictwa placówki.

9. Wolontariusz wszystkie swoje uwagi odnośnie zwierząt zgłasza do kierownika bądź opiekuna.

10. Ponadto Wolontariusz  może organizować zbiórki  pieniężne z wykorzystaniem wizerunku schroniska lub Stowarzyszenia Oaza dla zwierząt Mielec po zgłoszeniu oraz uzyskaniu pisemnej zgody od uprawnionego podmiotu prowadzącego schronisko (Zarządu).

Facebook